Z našich služieb

Naša spoločnosť snaží skvalitňovať svoje služby, dôkazom toho je stále väčší počet spokojných zákazníkov, ktorí u nás nachádzajú požadované služby a priateskí prístup. Náš zákazník je našou prioritou, preto je celá naša snaha a pozornosť zameraná práve na neho. Dúfame, že budete s ponukou služieb spokojní, akékoľvek pripomienky samozrejme uvítame.

          Revízie elektrických zariadení

 Revízie podľa predpisov.doc (119296)
Kedy a prečo sa vykonáva revízia ?

Stručne povedané, revíziu elektroinštalácie napr. v rodinnom dome potrebujete ku kolaudácii domu, ďalej pri predaji a kúpe nehnuteľnosti, revíznu správu Vás požiadajú priložiť aj realitné kancelárie pre prevode majetku. Pri ochrane a poistenia nehnutelného majetku: dom, byt, garáž, dieľňa, prevádzka poisťovacia spoločnosť môže žiadať aktuálnu revíznu správu pre poistenie majetku, pri poistnej udalosti a pri skúmaní príčin škody zase vychádza z prikladanej revíznej správy či boli podmienky bezpečnosti ochrany zdravia osôb a majetku pre dotknutý objekt splnené. Obytné domy s počtom obývateľov 7 a viac, obchodné, úradné, zdravotné prevádzky majú  povinnosť zabezpečiť pravedelné odborné skúšky a odborné prehliadky OPaOS ( revízie ) elektroinštalácie a bleskozvodu, v prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu, požiaru, záplav alebo agresívnych je táto požiadavka o vykonaní OPaOS  zvlášt nevyhnutná.

Rozsah úkonov pri revízií.odt (13822)

Elektroinštalácie

Pri práci s elektrinou a elektroinštaláciami je vždy lepšie využiť služby odborníka ako riskovať znehodnotenie spotrebiča, či materiálu a v horších prípadoch nebodaj aj vážne zdravotné úrazy. Využite naše schopnosti a zručnosti pri elektroinštaláciách väčšieho aj menšieho rozsahu! Elektroinštalácie vykonávame v rodinných domoch, bytoch, verejných budovách, aj v priemyseľných objektoch. Do pozornosti tiež:

Prípojky elektrickej energie.pdf (138936)


 

Montáž bleskozvodov

Montáž, oprava, údržba aktívnych a pasívnych bleskozvodov.
Ochranu pred následkami zásahu objektu bleskom by mal mať na zreteli každý, kto si váži svoju bezpečnosť a zdravie a chce ochrániť svoj majetok. Takýto zásah má často za následok vážne poškodenie majetku a neraz dochádza aj k priamemu ohrazeniu ľudského života!

Vonkajší bleskozvodný systém ( LPS ) dopĺňame o ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny a nežiadúcich impulzom ( LPMS ) prepäťovou ochranou triedy T1, T2, T3 a pospojovaním.

 S bleskozvodom nad hlavou môžete pri búrkach zostať pokojný. Takže ak ešte bleskozvod nainštalovaný nemáte, alebo rozmýšlate nad jeho montážou, učinte tak, kým nebude neskoro! My Vám v tom pomôžeme.


Návrh a projekcia

Velká časť inštalácií nezaobíde bez plánovania a projektu diela. Pre získanie stavebného povolenia na stavbu alebo rekonštrukcie rodinného domu alebo bytu treba predložiť projekt stavby ( pre stavenbné konanie ) stavebnému úradu. Projektová dokumentácia  obsahuje časť - zväzok pre každú dotknutú oblasť / remeslo, na základe kt. bude stavba realizovaná. Technická časť dokumentácie kt. vyhotovujeme napr. pre rodinné domy: Nízkonapäťová elektroinštalácia, Bleskozvod, Slaboprúd, Zabezpečovacie zariadenie objektu, pri el. vykurovaní: Elektrické vykurovanie " pre objekt.

Pre realizáciu stavby sa vypracuje projektová dokumentácia - vykonávací projekt, kt. obsahuje podrobnú technickú správu, súpis materiálu výkaz/výmer, nacennie prác, časový harmonogram a pracovný postup, bezpečnostné opatrenia, nakladanie s odpadovým materiálom a pod. Rekonštrukcie elektroinštalácií väčšieho rozsahu sa tiež nezaobídu bez vykonávacieho projektu, navyše úrady žiadajú PD ako podklady pre vydanie povolení.

Havarijná služba

Stala sa Vám havária alebo nehoda väčšieho rozsahu s nutnosťou okamžitého zásahu ?  Kontaktujte našu havarijnú službu 0949 817401 ! Na miesto nehody sa dostavíme v najkratšom možnom čase a problém rýchlo odstránime. Uvidíte, že budete s našou prácou spokojní.